Wisten jimme dat !?

Us wenplak Reduzum in totale oerflakte hat fan 723 hektare, wêrfan 716 lân en 8 wetter. Reduzum sa’n 525 unike adressen telt. Der 470 húshâldings binne en der yn totaal wol 478 wenningen. Der wol 610 auto’s omride en 95 bedriuwsfêstigingen binne. Al dizze sifers en feiten jimme hjir fine