Wisten jim dat?!

Us wenplak Reduzum in totale oerflakte hat fan 723 hektare, wêrfan 716 lân en 8 wetter. Reduzum sa’n 526 unike adressen telt. Der 460 húshâldings binne en der yn totaal wol 479 wenningen. Der wol 605 auto’s omride en 105 bedriuwsfêstigingen binne. Al dizze sifers en feiten jimme hjir fine