Wist do IT PAAD nei Fierwei?

Sneon wie der in tige slagge Neipraatjûn yn Cafe bar de Welp foar alle spilers, sjongers en meiwurkers. Neist in moaie film fan Siep van Lingen is der ek it boekwurk It Paad útrikt oan Otto van der Meulen.
Hawwe jimme It Paad noch net?  Dan hawwe wy noch wol in pear lizzen.
Jimme kinne se ophelje by Leo en Janet. Oan it Swin 2