Winterske plaatsjes

De iisblommen stean op ‘e ruten. De poeiermolke op it fjoer. En de redens binne út it fet. It is kâld en wintersk bûtendoar. Grif dat jim dêr moaie sfearfoto’s fan makke ha. Jim meie maksimaal fiif winterfoto’s trochstjoere nei redactie@reduzum.com Wy meitsje der dan wer in moaie fotogalerij fan.