Winterjûnenocht

Tongersdei jûn hiene trije keukenprinsessen de organisaasje fan de leste ôfdielingsjûn fan de Vrouwen van Nu yn hânen naam. It waard in noflike winterjûn mei in waarm en kâld buffet. De hiele dei hiene se hjirfoar yn de keuken stien. Lês fierder