Winter yn it noarden

Justerjûn is de earste snie fan dit jier fallen. Neist it ûngemâk, jout it ek in soad wille en moaie sfearbylden. De earste sniepoppen stean al as oade oan kening winter yn de tún. Hawwe jim leuke winterfoto’s makke, dan kinne jim dy maile nei redactie@reduzum.com