Winter

It wie juster noch folop hjerst. Fannemoarn waarden we ferrast mei de earste winterske bui.