Winners poster aksje Sjen en Hearre

Witte jo it noch? Sjen en Hearre hie in moaie aksje dêr’t je fergees kaarten winne koene foar Oeds fan Fierwei.  Wêr hinget de poster fan Oeds fan Fierwei!! Set ‘m op de foto en pleats dizze op ien fan de sosjale media. En dat hat in moai resultaat op levere. In 10-tal foto’s, en in hiele soad dielt en liket fia  de sosjale media….. En dan no de priiswinners.