Winnende foto Muzuder

De Muzuder foto-aksje 2012 is wûn troch Yfke Terpstra. Sy krijt twa frij kaarten foar it Muzuder festival op 9 maart 2013. De jury hat dizze foto keazen omdat Muzuder in feest is foar eltsenien. De leeftyd makket neat ut, ast dysels mar jong fielst en fan in stevich stikje musyk hâldst.