Wille op skoalreiske

Freed gong groep 3 as lêste groep skoalbern op skoalreiske.
Groep 1&2 hawwe nei bernebuorkerij yn Drachten west. De bern fan groep 3 gongen nei Duinenzathe yn Appelskea.
Groep 4,5 en 6 fermakken harsels poerbest yn it slijk fan Lauwerseach en de boppebou fytste alhieldal nei Earnewâld foar trije dagen kamp.