Wiete fuotten

Folkert en Michiel hiene yn de technykles in moai boatsje makke. It boatsje soe farret op lucht út in ballon . De sleat neist skoalle wie in moai stik wetter om de boat te testen. De ballon fol blaze en gau de boat yn ‘t wetter. Mar Folkert wie sa út ‘e skroeven dat er mei de foet yn ‘t wetter stie…. . Foto’s