Wieke

Net foar te stellen
Sa bysûnder
Nea fanselssprekkend
Foar ús in wûnder