Wieke is koster

Foar de krystnachttsjinst is Wieke van Dellen al in oantal dagen drok mei de tariedings. De tsjerke moast waarm, help freegje foar it fersieren en ek foar de gasten en besikers moasten der alderhande saken klearstean. Lês fierder