Wie de brand weert, bewaart het leven

Nei tritich jier hâldt Tabe Fennema op mei syn wurk foar de frijwillige brânwacht. Justerjûn krigen hy en noch twa kollega-brânwachten in keninklike ûnderskieding út hannen fan boargemaster Ella Schadd.