Wettertoeristen

De kij sjogge der net frjemd mear fan op. Al dy boatsjes dy’t op sa’n moaie simmerdei troch it Swin farre. Sa boppe op de brêge kinne se dat boatsjefolk moai begluorkje…