Wetterskyen

De skoalfakânsje is wer om. In protte bern sitte fol ferhalen oer wat se yn de fakânsje belibbe hawwe. Swimme, boatsje farre, aventoeren yn in fier lân of wat tichter by hûs. Sa as Hester dy’t mei freondintsje Rosanne oan it wetterskyen west hat, yn it swimbad fan Grou.