Wetterskipsferkiezings

Dit jier wurde der nije bestjoeren keazen foar de wetterskippen. Hawwe jo al stimd? Oant 25 novimber kinne jo jo stimformulier noch tastjoere nei it wetterskip. www.waterschapsverkiezingen.nl