Wetter, wetter, wetter

It tema fan de merke slute mei de neisimmerfair perfekt oan by de waarsituaasje. En as der dan noch net genôch wetter is, dan sette guon minsken gewoan harren “kraan” iepen. Foto’s