Wetter kontrôle

Twa kear yn ’t jier wurdt op sân punten yn ús doarp it drinkwetter kontrolearre. In oantal minuten lang streamt it wetter troch in ferskaat oan mjitapparatuer. Oan de hân hjirfan kin neigien wurde at it wetter fan goeie kwaliteit bliuwt.