Wessel

De ien hie in famke tocht
in oar sei der wurdt in jonkje brocht
gjin ien kin it fan te foaren witte
mar ik bin in jonge en sil Wessel hjitte