Werynrjochting Mr Gorterstrjitte

Takom jier wol de gemeente Ljouwert oan de slach mei it ferfangen fan de riolering yn de Mr Gorterstrjitte.
Dit biedt kâns op in nije ynrjochting wêr feiligens, romte, dudelikhyd en grien in stik te ferbetterjen binne. De gemeente wol graach dat de ideeen ek by de bewenners fan de Mr Gortersrtjitte sels weikomme.
Bring jo ideeen as punten graach foar freed 4 novimber by de ferkearsgroep.