Werom

Op ‘e pleats fan de famylje De Groot is it sweltsje werom op it nêst. Der lizze 4 aaikes yn it âlde nêst, op nij opmakke mei fearkes en it fûgeltsje sit al wer te brieden. En no mar hoopje dat it like goed giet as foarich jier !