Werk in uitvoering

Efter de skermen wurdt wurke oan it ferbetterjen fan de site. Dêrom fine jo de ûnderwerpen hjir en dêr op in oar plakje as earst. Meikoarten sil ek de lay-out in ‘opfrisbeurt’ krije. Foar it resultaat moatte jo noch efkes geduld ha.