Wêr wurdsto gelokkich fan?

Fannemoarn hawwe Janneke de Haan, Janet Wynstra en Frederik van Dijk de geloksbrievebus fan Tryater pleatst. Dizze wike is de brievebus by de Haven te finen. Kaarten foar om yn ien sin te beskriuwen wat jimme lokkich makket lizze by Jeroen en Lutske yn kafetaria. Mar oare wike stiet der ek ynformaasje yn linepraat. De geloksbrievenbus sil op kuiertocht troch it doarp. Dizze wike past Frederik der op by de Haven. Wer’t oare kear stiet litte we dan fia de site witte.