Wêr wurdsto gelokkich fan

De kommende tiid kuiert Tryater mei it bysûndere projekt 🍀‘It gelok fan Fryslân’💛 troch de provinsje. Op 17 en 18 oktober docht it projekt Reduzum oan. In protte Redústers binne op it stuit drok dwaande mei de tarieding derfan. En we kinne al ferklappe, Reduzum hat in soart moaie plakjes…
Mar wêr wurde de Redústers eins lokkich fan?