Wer thús

As je neiste of in famyljelid yn oarlochsgebied wurket, is dat foar de thúsbliuwers dôchs wol spannend. No nei in oantal moanne Richard van Dijk wer thús is, is de bliidskip foar Annie dan ek sa grut dat se it elkenien witte litte wol.