Wêr in lyts doarp grut yn is…

Yn drege tiden is it moai dat je op je neiste buorlju rekkenje kinne. Mar dat dat dan gelyk in hiel doarp is, dan kinne je allinnich mar tankber foar wêze dat je dêr wenje meie. Soks fertsjinnet in skouderklopke.