Wêr hat Pyt myn skoech ferstoppe

Sint sil der net om lige
Der stiene wol hûndert skuon op in rige
In flinke klus foar Swarte Pyt
In mega oarder sa-as dat hyt,
Lês fierder