Wentebou en sloop

De wenningboustichting is dwaande har besit op te ikkerjen. Guon huzen wurde ferkocht en guon op ‘e nij ynrjochte, guon sloopt en ferfongen. Mei de hierders fan oanbelangjende huzen is kontakt west.

It giet om …. Lês fierder