Wenningkrapte

Der is wenningkrapte, guon doarpsgenoaten wolle graach helpe. It makket harren kreatyf. Sa stean der op de DS Bangmastrjitte no al in oantal tiny houses.