Wenje yn de Smedingstrjitte

Alle strjitten hawwe in namme, mar wer komt dy wei? Smeding wie smid yn Reduzum. Mar dizze man hie in fin mear as in bears. Hy kaam in protte by master Hornstra ( foaroan man fan de Fryske Taal- en letterkunde) yn Friens oer de flier en Hornstra sei fan him dat
hy in ‘geheugen as in tsiistsjettel’ hie.
Nijsgjirrich nei de hiele skiednis? Kom dan ris nei it Doarpsargyf.