Webside groep 7 en 8 on-line

De bern binne alwer in goed wike nei skoalle. Tiid foar de redaksje fan groep 7 en 8 om oan de slach te gean. Oant de hjerstfakânsje sille Minne, Marco, Jelmer en Fokke allegear nijsgjirrige saken dy’t harren dwaande hâld op ’e site setten. Hâld se yn de gaten. Sjoch sels mar