We kinne wer ride

Mei de froast fan fannacht kin der hjoed ek wer riden wurde op de iisbaan oan de oerisselsestrjitwei. Salang de flagge úthinget kin der riden wurde.
Fansels op eigen risiko en salang it fertroud is.