We are the champions

Juster gongen de E1 en F1 kuorballers op ‘e karre en mei in soad tromgeroffel troch it doarp. Beide teams binne fjildkampioen wurden. En dat moasten de doarpsgenoaten fansels witte.