Wat was er loos met de jas van Côôs

Mei de merke fan dit jier wie Coos Kuindersma syn jas kwytrekke. Efkes in oprop op it prikboerd fan reduzum.com moast genôch wêze tocht er. Ien út it doarp sil de jas wol mei fersin meinaam ha. Doe krige er in tillefoantsje.