Wat oer bliuwt is…

As nijjiersmoarn alle krûddampen oplutsen binne, is it foar dizze jeugd gjin drokte om de brot sels wer op te romjen.