Wat kin de tsjerke noch mear betsjutte foar ús doarpen ?

Yn in brede diskusje mei de ynwenners fan Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens wol de PKN gemeente ynsjoch krije oer de takomst fan de tsjerke yn de fjouwer doarpen. Dizze jûn is op tongersdei 20 septimber om 20.00 oere yn it Lokaal fan Reduzum. Jo komme dôchs ek?