Wat is der yn ’t nijs

Geregeld komme we doarpsgenoaten of ús doarp tsjin yn kranten of op de televyzje. Faak slagget it ús wol om de stikken te efterheljen. Mar we sjogge ek wolris ien oer de holle. Misse we neffens jim berjochten? Of hawwe jim oar nijs dat perfoarst op ‘e site moat? Lit it ús dan witte op redactie@reduzum.com