Wat in nijs

Dizze dagen falt de linepraat by jimme op de matte. Mei wêr in soad nijs.Want wa hat de cup mei de grutte earen wûn, en wa sitte deryn ‘ik jou de pinne troch’. Fierders nijs fan de Vrouwen van Nu, en wat foar nijsgjirrich nijs hat teäter groep Fier….noch in lekker resept…..en noch mear.
Jim moatte mar gau efkes lêze