Wat in moai feest

In prachtich merkewykein, mei ek noch ris moai waar. Elk koe dus in slach troch de buorren om de merkefersiering te bewûnderjen en de letters op te sykjen. It wurd dat socht waard wie Strjittefersiering.
In protte reaksjes, der waarden twa winners lotten. Ek om de strjittefersiering te beoardielen kamen de karmasters del.