Wat in maitiid

Wat in maitiid! De earste jonge eintsjes swemme al achter mem oan, we ha de kikkerts al wer hearre kind en it fee rint sûnt dizze wike oerdei ek al wer yn it lân. Wylst de beammen fan de roeke-koloanje by Hofstra noch net iens yn it bled sitte..