Wat in feest!

It wie hjoed feest foar de rinners. Mar ek it publyk koe genietsje fan muzyk, it waar en alle oare gesellige omballingen.
By replika fan de Blauwe tinte wie it sjongeres Siemie dy’t de toan sette mei har muzyk. Wat sels in polonaise oplevere mei de rinners.
In stikje slachtemarathon yn byld.