Wat hâldt jim dizze simmer dwaande

De simmerfakânsje, efkes tiid foar oare saken. Wat dogge jim? In koarte stúdzje, in ferbou fan hûs en hiem, fakânsjewurk op in kamping, alle dagen fiskje as passe je op hûnen en katten fan de buorlju.
Lit it ús witte op redactie@reduzum.com. Ommers, gjin nijs is ek nijs