Wat ha de klubs krigen

De Rabobank hat de útkomsten fan Rabo ClubSupport bekend makke. Mei Rabo ClubSupport ynvestearrret de bank kennis, netwurk en finansjele middels yn klups en ferieningen. Wat krije de dielnimmers út ús kontreien byskreaun: Kuorbalferiening Mid-Fryslân Jansma Burdaard kriget €1819,61. Pleatslik belang Friens-€356,71. Keatsferiening Jan Reitsma € 1020,13. Vrouwen van Nu, ôfdieling Reduzum € 382,22 . En Stichting Theatergroep FIER  hat € 577,85 krigen.
Moai no!