Wat docht de thúsbliuwer?

Hast alle dagen binne der krantebesoargers ûnderweis mei de Ljouwter Krante. Ek al is it no fakânsje dochs soargje sy der foar dat de minsken it lêste nijs krije. Ien fan harren is Trientsje Hijlkema dy’t yn Friens de LC rûnbringt.