Wat binne wy moai fuort…

De Idaerders sille kommend wykein mei de tonielferiening de Vriendenkring op survivaltocht. De foartellings binne op sneon 7 en tiisdei 10 febrewaris. Beide jûnen binne yn’t foar al útferkocht.
Nei ôfrin is der muzyk, sadat der dûnse wurde kinne.