Warbere hert fan Fryslân

Ofrûne jier binne der yn Reduzum en omkriten in 10 tal nije bedriuwen as nije bedriuwseigeners bykaam. (û.o Barato-kidsenzo, Frijman, Hebbes). 2 bedriuwen slúte oan de ein fan dit jier de doarren (De Vingerhoed en Eskeblom) en oaren ferhúzje nei in nij bedriuwspân (Kaphûs en Tigchelaar tegelkachels)
Wolle jim ek mei jim bedriuw op bedriuwenlist? Nim dan kontakt op mei redaksje.