Warber

Fanôf hjoed hat Reduzum syn eigen glossy. Fannemidei is fan 16.00 oant 18.00 yn kafee bar de Welp de presentaasje fan dit nije blêd. Hjir binne ferskate bedriuwen, ferienings en oare pomeranten by oanwêzich.
Dit blêd leit ien dizzer dagen by de bewenners fan Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum op de matte.