Wandelende takken

By de Troefmarkt hingje soms nuveraardige advertinsjes. Sa ek dizze; Te keap wandelende takken aaikes, kosten € 00,02 sint. Der is garânsje by dat at de aaikes net binnen fiif moanne út binne dan krije jo nije aaikes of jo jild werom. Wêr fine jo sa’n service noch.