Wachtsje op de bern

It lege plein fan de TDS sjocht der dizze dagen mar tryst en ferliten út. Noch in pear dagen, dan komme de bern der wer boartsjen. Dan fleuret it wer hielendal op.